Spolek COO-ČR z.s. je založený na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Spolek je samostatnou právnickou osobou působící na území České republiky (ČR) v souladu s právním řádem ČR. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující ženy a muže bez ohledu na národnost, rasu, původ, politické smýšlení či sociální původ. Spolek je politicky nezávislý a hlásí se k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR.

Spolek ve své činnosti navazuje na principy civilní ochrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti civilní ochrany v obcích, občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace. Veškerá činnost spolku vedoucí k naplnění jeho hlavního účelu je prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů ČR, především s Listinou práv a svobod, zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákonem č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), zákonem č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému – dále IZS), zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), článkem 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám ze 12. srpna 1949 (sdělením č. 168/1991 Sb.) a dalšími souvisejícími předpisy v aktuálním znění, včetně součinnosti s oprávněnými osobami (orgány) definovanými uvedenými předpisy.

Pro naplnění hlavního účelu, v souladu s výše uvedenými právními předpisy, vykonává spolek především tyto činnosti:

  • informační, publikační a osvětová činnost v oblastech civilní ochrany, první pomoci, osobní ochrany, přípravy na mimořádné situace resp. krizové situace v rámci obce či kraje a prevence ochrany obyvatelstva především v duchu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. a oblastech civilní obrany v duchu čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z roku 1949
  • sdružování osob, organizací a zájmových spolků (spolků dobrovolníků civilní ochrany obyvatelstva – dále SDCOO) v obcích a krajích za účelem přípravy a aktivního zdokonalování dovedností při svépomocném zajištění bezpečnosti obce, preventivních i následných opatření při mimořádných událostech včetně zásad účinné spolupráce se složkami IZS a orgány samosprávy při záchranných a likvidačních pracích, především v roli specialistů ochrany obyvatelstva v rámci krizových štábů obcí popřípadě krajů
  • navazování spolupráce, koordinace a metodické vedení SDCOO při navazování spolupráce a smluvních dohod s orgány samosprávy (obecní či krajské úřady), orgány Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále SH ČMS), složkami IZS, podniky a dalšími právnickými osobami za účelem přípravy a provádění úkolů civilní ochrany a realizace bezpečnostních a preventivních opatření v obci resp. kraji včetně nabídky materiálních a personálních kapacit spolku při přípravě a realizaci krizových opatření, zpracování bezpečnostní dokumentace, činnosti v krizovém štábu obce a preventivně výchovné činnosti k ochraně obyvatelstva, podniků, školních zařízení a dalších institucí v obci
  • navazování (smluvní) spolupráce s podniky, zájmovými sdruženími, spolky a dalšími právnickými osobami, zaměřenými především na zdravovědu, kynologii, radioamatérství, radiační a chemický monitoring a průzkum, zajištění a řízení ochrany obyvatel a majetku v obci, pořadatelskou činnost a práci s mládeží
  • sdružování, metodické vedení a spolupráce se spolky i majiteli historické vojenské techniky a další těžké techniky, ochotných se zapojit ve svých obcích do záchranných a likvidačních prací
  • provádění preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží, podpora a organizování volnočasových aktivit, sportovních, branných, kulturních, společenských akcí a vzdělávacích kurzů pro dospělé i mládež v domácím i mezinárodním měřítku v oblasti civilní ochrany obyvatelstva
  • v rámci možností spolku koordinuje a realizuje následnou pomoc při mimořádných či krizových událostech, záchranných a likvidačních pracích, pomáhá lidem v tísni, provádí charitativní a humanitární pomoc na území ČR i v zahraničí

Další podrobnosti o spolku COO-ČR z.s. jsou dostupné ve STANOVÁCH SPOLKU.