Členem spolku COO-ČR z.s. se může stát občan ČR, bezúhonná fyzická osoba starší 15 let, s trvalým pobytem na území České republiky, souhlasí s procesem a podmínkami vzniku členství, se STANOVAMI spolku a má zájem se aktivně podílet na jejich plnění.

Členem spolku se může stát i člen statutárního orgánu či výkonného výboru Skupiny dobrovolníků civilní ochrany obyvatelstva (dále SDCOO) či Sboru dobrovolných hasičů (dále SDH) jakožto samostatných právnických osob (spolků) vzniklých na základě metodiky COO-ČR z.s. (v případě SDCOO) či SH ČMS (v případě SDH), se sídlem na území ČR.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje člena spolku (dále jen Člena) jsou spolkem COO-ČR z.s. (dále jen Spolkem) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Spolek si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Člena nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

S osobními údaji Člena bude Spolek nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Člen má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti Člena, zaslané na adresu Spolku, je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje Člena jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Členů nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů struktur Spolku za účelem zajištění splnění požadavku Člena a za účelem správy a provozování informačního systému Spolku. Pro zajištění větší bezpečnosti osobních údajů je evidence a zpracování osobních údajů Členů v informačním systému Spolku chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.