CIVILNÍ OCHRANA OBYVATELSTVA - ČESKÁ REPUBLIKA

Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Za válečného stavu se civilní ochrana stává součástí systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977. Zde je definována civilní obrana jako „plnění některých nebo všech zde uvedených humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití“.

Nové právní normy, které vznikly v roce 2000, zavádí pojem ochrana obyvatelstva, kde podle zákona o Integrovaném záchranném systému (IZS) se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Ochrana obyvatelstva je ovšem širokou „multiresortní“ disciplínou, kterou není možné vysvětlovat a řešit jen jako plnění úkolů civilní ochrany, ale jako soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob, a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. Obecnou koordinační roli v oblasti ochrany obyvatelstva plní v souladu podle zákona o IZS Ministerstvo vnitra, přesněji Hasičský záchranný sbor.

Hasiči jsou dnes ale plně vytíženi řadou náročných úkolů při likvidaci havárií, požárů, záplav, osobních i jiných tragédií atd. a této práce si všichni vysoce vážíme. Většinou už nemají kapacity a mnohdy ani vůli se věnovat dalšímu systematickému a dlouhodobému rozpracování těch úkolů, které jsou dle příslušné legislativy ČR povinnostmi obcí a jejich představitelů. Zejména se jedná o tvorbu metodik, zajištění krytů a dalších zařízení ochrany obyvatelstva, preventivní školení obyvatelstva, rizikové analýzy, krizové řízení a další, mnohdy i vysoce kvalifikované otázky např. radiační či chemický monitoring a průzkum, zdravotní a jiné přípravy občanů na zvládání mimořádných situací, především většího rozsahu. A právě v tomto směru chce spolek COO-ČR v rámci IZS posílit oblast civilní ochrany obyvatelstva.

Hlavním cílem spolku COO-ČR z.s., v plném znění CIVILNÍ OCHRANA OBYVATELSTVA ČR, je navazování spolupráce, koordinace a metodické vedení jednotlivců, specialistů ochrany obyvatelstva, a skupin dobrovolníků civilní ochrany obyvatelstva (SDCOO) při navazování spolupráce a smluvních dohod s orgány samosprávy (obecní či krajské úřady), orgány Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), složkami IZS, podniky a dalšími právnickými osobami za účelem přípravy a provádění úkolů civilní ochrany a realizace bezpečnostních a preventivních opatření v obci resp. kraji.

Nedílnou součástí činnosti COO-ČR z.s. je i preventivně výchovná činnost mezi občany a mládeží, podpora a organizování volnočasových aktivit, sportovních, branných, kulturních, společenských akcí a vzdělávacích kurzů pro dospělé i mládež v oblasti civilní ochrany obyvatelstva.